1/1.4 Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) 1/1.5 Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti (ZTZPUS) 1/1.6 Zakon o varstvu okolja (ZVO‑1) 1/1.7 Stanovanjski zakon (SZ‑1) 1/1.8 Zakon 3/10 Izjavao zemljiški knjigi (ZZK‑1) 1/1.9 Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD‑1)

1/1.4 Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) 1/1.5 Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti (ZTZPUS) 1/1.6 Zakon o varstvu okolja (ZVO‑1) 1/1.7 Stanovanjski zakon (SZ‑1) 1/1.8 Zakon 3/10 Izjavao zemljiški knjigi (ZZK‑1) 1/1.9 Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD‑1) V pripravi na Občini Divača pa je občinski prostorski načrt v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12 in 57/12-ZUPUDPP-A, v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt). 1.7.4 Finančni viri in stroški upravljanja v preteklem obdobju II.Skladnost z ZPNačrt 1. VRSTA PROSTORSKEGA AKTA – ustreza / / 2. NAZIV PROSTORSKEGA AKTA – ustreza / / 3. FAZA PROSTORSKEGA AKTA - dopolniti Postopek priprave OPPN se je pričel s Sklepom o začetku priprave št. 35013-0005/2005, ki ga je 11. 02. 2011 sprejel župan Občine Škofja Loka. (1) Namen urejanja prostora je omogočati skladen prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja. Usmerjanje razvojnih procesov in z njimi povezanih prostorskih ureditev mora izhajati iz uravnoteženosti razvojnih potreb, pri čemer je treba prostor urejati tako, da se: ZPNačrt. 1.2. PRAVNA PODLAGA Sprememba in dopolnitev odloka o LN »Podjetniška cona Pameče« je moţna na osnovi 57. člena v povezavi s tretjim odstavkom 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07). 1.3. NAVEDBA PREDMETA IN PROGRAMSKIH IZHODPIŠČ ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZGO-1, ZUreP-1 in ZPNačrt-1 s komentarjem. dr. Matjaž Tratnik, 27.5.2010. Kultura in umetnost. dr. Matjaž Tratnik, Pravna praksa, 21/2010Temelji pravne ureditve prostorskega načrtovanja in graditve objektov so bili v naši državi postavljeni leta 2002 z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-1) in Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1).

* 273. člen ZUREP-2 (končanje postopkov priprave prostorskih aktov na podlagi ZPNačrt) (1) Postopki priprave občinskega strateškega prostorskega načrta, začeti pred začetkom uporabe tega zakona v skladu z ZPNačrt, se končajo po dosedanjih predpisih.

Na podlagi 11. v povezavi z 98. členom ter s smiselnim upoštevanjem 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 31. člena Statuta občine Cerkvenjak (MUV, št. 16/07) je župan občine Cerkvenjak, dne 27.7.2007 sprejel

Potrdilo o namenski rabi zemljišča je predvideno v 105. členu Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-1, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZBO-1B), ki določa naslednje:

pridobljeno uporabno dovoljenje (78. člen ZPNačrt-1). - Vsi prenosi navedene komunalne opreme naj bi bili brezplačni oz. občina zanje naj ne bi plačala, saj se teje, da bo investitor že z investicijo poravnal del obveze iz naslova komunalnega prispevka. - Prenos zgrajene komunalne opreme občina izvede s podpisom primopredajnega US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt), 1. člena Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04 – ZVO-1, 34/08), 1. in 2. člena Odredbe o ravnanju z